MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Privacyverklaring Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CARRIERE SWITCH B.V.

1. Inleiding

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door
Carrière Switch B.V.

Contactgegevens:
Carrière Switch B.V. Emmaplein 1, Groningen. Email info@carriereswitch.nl Telnr. 088 0018500
Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt o.a. verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Doeleinden verwerking Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor het verstrekken van informatie aan u als cliënt, een uitnodiging voor een (intake) gesprek, een offerte, een bevestiging van de opdracht, een factuur en het onderhouden van de relatie. Carrière Switch B.V. vraagt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de diensten en de wettelijke verplichtingen (zoals de financiële administratie en de wettelijke vastlegging en bewaring van gegevens). Het gaat daarbij om de volgende gegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres en ter voorbereiding op het intakegesprek een CV. Als het contact eindigt na de intake en offertefase, worden alle gegevens binnen 14 dagen verwijderd. Wij onderscheiden cliënten en opdrachtgevers. De cliënt volgt een traject en is soms tegelijkertijd opdrachtgever als het gaat om een zogenaamde particuliere cliënt. Opdrachtgevers / werkgevers vragen informatie, offertes en geven opdracht voor de uitvoering van trajecten. Van deze opdrachtgevers vragen wij ook alleen de strikt noodzakelijke gegevens om onze diensten te kunnen verlenen. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de opdrachtgever en de naam en functie van de contactpersoon. Wij verstrekken informatie, brengen offertes uit en bevestigen de opdracht en vervolgens wordt gefactureerd.

Als een opdracht tot stand komt voor bijvoorbeeld een outplacement, loopbaanadvies of coaching, wordt een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat in eerste instantie de bij de intake verstrekte gegevens aangevuld met de offerte en de opdrachtbevestiging. Dit dossier gaat naar de adviseur die de opdracht uitvoert. In overleg met de cliënt wordt het dossier gaande weg aangevuld met huiswerkopdrachten. Hoe om te gaan met deze dossiergegevens, is in een overeenkomst beschreven, gesloten tussen Carrière Switch B.V. en de adviseur die voldoet aan de AVG.

De persoonsgegevens en de gegevens van de opdrachtgevers zijn beveiligd en zijn niet voor derden toegankelijk cq worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Carrière Switch B.V. werkt samen met een in Nederland gevestigde externe gegevensverwerker, nl. I-Beheer ICT BV. Met deze gegevensverwerker is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de AVG.

3. Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens en de gegevens van de opdrachtgevers niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. De fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar. De informatie van cliënten die na de intake besluiten geen traject te volgen worden binnen 14 dagen geheel verwijderd. Het dossier van de cliënt wordt binnen 14 dagen na afloop van het traject verwijderd cq ter beschikking gesteld aan de cliënt. De NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres van cliënten die een traject hebben gevolgd worden 5 jaar bewaard.

De gegevens van (potentiele) opdrachtgevers worden bewaard in onze beveiligde database. Bewaard worden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de opdrachtgever en de naam en de functie van de contactpersoon. Daarnaast de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur. Overeengekomen voortgangsrapportages worden binnen 14 dagen na afloop van het traject verwijderd.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Cliënten en opdrachtgevers hebben het recht om de( persoons) gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carrière Switch B.V. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carriereswitch.nl

5. Beveiliging en externe verwerking persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens zijn beveiligd en zijn niet voor derden toegankelijk cq worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Carrière Switch deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carrière Switch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  • Sociale media bedrijven
  • E-maildienstverlening
  • Financiële administratie
  • Zoekmachines
  • Marketingbedrijven
  • IT-partner voor hosting en onderhoud website en systeem

Met deze gegevensverwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de AVG. In deze overeenkomst staat onder andere omschreven hoe wordt omgegaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Carrière Switch B.V. zal de technische en organisatorische maatregelen treffen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG, zal Carrière Switch B.V. onmiddellijk de voorgeschreven verantwoordelijkheden nakomen jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

6. Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

7. Algemene voorwaarden

Als gevolg van de AVG hebben wij onze algemene voorwaarden aangepast en daarin een nieuw artikel 8. opgenomen m.b.t. de AVG.

8. Versiebeheer van deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Deze Privacyverklaring (versie 1) is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

9. Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter aanvullende vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

Groningen, mei 2018
CARRIERE SWITCH B.V.