MENU
informatie aanvragen
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088 00 185 00

9,4
Vaststellingsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen ook samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij een dergelijk ontslag met wederzijds goedvinden worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.
Volgens de nieuwe ontslagregels moet een ontslag met wederzijds goedvinden aan een aantal minimale eisen voldoen:

 • Er moet sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst.
 • In deze overeenkomst moet een bepaling zijn opgenomen waarin staat dat de werknemer het recht heeft om de overeenkomst binnen veertien dagen na de totstandkoming ervan zonder opgaaf van redenen te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de werkgever.

Benieuwd of u wel het maximale uit uw vaststellingsovereenkomst haalt? Maak dan gebruik van onze gratis check.

Bedenktermijn werknemer

De werknemer krijgt dus een bedenktermijn van twee weken te rekenen vanaf de dag dat de beëindigingsovereenkomst gesloten wordt. De bedenktermijn is in principe bedoeld om de werknemer te beschermen tegen het al te lichtvaardig akkoord gaan met de beëindiging van zijn dienstverband. Verder zou de werknemer deze termijn kunnen benutten om juridisch advies in te winnen. Maar ook een werknemer die weloverwogen en voorzien van juridisch advies besluit akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst kan een beroep doen op deze bedenktermijn.

Geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Volgens de wet is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt door middel van een beëindigingsovereenkomst. Maar in het algemeen zal een werknemer natuurlijk niet zomaar instemmen met een vaststellingsovereenkomst en zullen er in de regel wel degelijk financiële afspraken gemaakt worden. Naar verwachting zal de transitievergoeding en een outplacementtraject voor de werknemer de ondergrens vormen van zijn eisenpakket om in te stemmen met de beëindiging van zijn dienstverband. Houd bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst rekening met de volgende checklist. Uiteraard zijn niet alle onderwerpen altijd van toepassing.

Checklist vaststellingsovereenkomst

De belangrijkste passages zijn:

 • Ontslag op neutrale gronden met in achtneming van de juiste opzegtermijn. Dit op initiatief van de werkgever, waardoor het recht op een WW-uitkering gewaarborgd is.
 • Een schadeloosstelling ter compensatie van het verlies aan inkomen.
 • Een bedrag voor een outplacementtraject met alle garanties bij Carrière Switch, waaronder begeleiding tot en met de proeftijd in de nieuwe baan en een terugkeergarantie.

Wij checken een vaststellingsoveenkomst op:

 • juistheid; bijvoorbeeld is de opzegtermijn goed berekend en is de vso ww-proof
 • volledigheid; staan alle gemaakte afspraken er goed in
 • billijkheid; is de vergoeding in wat voor vorm dan ook redelijk en billijk
 • Laat uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren

  Benieuwd of u wel het maximale uit uw vaststellingsovereenkomst haalt?
  Laat ons de overeenkomst dan gratis voor u checken

  Gratis check

  Tips voor een goede ontslagregeling

  Aanleiding/overweging

  Meestal wordt in de overweging van de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat er sprake is van een “verschil van inzicht over de uit te voeren werkzaamheden” of van het “vervallen van de functie wegens reorganisatie”. Kies een overweging die zoveel mogelijk aansluit bij de feitelijke situatie.
  Met het oog op het zoveel mogelijk veiligstellen van WW- aanspraken van de werknemer wordt in de overwegingen meestal vermeld dat het initiatief van de beëindiging is uitgegaan van de werkgever en dat de werknemer van deze beëindiging geen verwijt valt te maken en dat er geen sprake is van een dringende reden. Vermeld in deze overwegingen ook of de werknemer bij de totstandkoming van de overeenkomst juridisch geadviseerd is en zo ja, door wie.

  Beëindiging dienstverband

  Beschrijf concreet op welke datum de arbeidsovereenkomst zal eindigen. De werknemer zal in de regel aandringen op een datum die aansluit op de vermoedelijke ingangsdatum van zijn WW-uitkering. Dus met inachtneming van de (wettelijke opzegtermijn).

  Uitzicht op dienstbetrekking elders

  Mogelijk wordt een extra vergoeding betaalt omdat de werknemer zich op het standpunt stelt dat hij waarschijnlijk lang werkloos zal zijn. In dat geval kan er overwogen worden om een bepaling op te nemen waarmee de werknemer verklaart op het moment van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst geen concreet uitzicht te hebben op een dienstverband bij een andere werkgever. Als achteraf zou blijken dat de werknemer gelogen heeft over deze verklaring, kan mogelijk (een deel van) de betaalde ontslagvergoeding worden teruggevorderd.

  Vrijstelling van werkzaamheden

  Beschrijf in de beëindigingsovereenkomst of de werknemer vanaf een bepaalde datum wel of niet wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Met andere woorden: is het de bedoeling dat de werknemer zijn werkzaamheden tot aan de ontslagdatum blijft voortzetten of niet? Als een lange periode van vrijstelling wordt afgesproken, is het niet ongebruikelijk dat de werkgever in ruil hiervoor verlangt dat er geen of slechts een deel van het vakantiedagensaldo bij de eindafrekening wordt uitgekeerd.

  Ontslagvergoeding

  Wordt er wel of geen ontslagvergoeding betaald? Zo ja, vermeld dat de exacte hoogte van de vergoeding (bruto) en geef aan dat de werkgever op deze vergoeding de verschuldigde fiscale inhoudingen zal verrichten. Geef ook aan wanneer de vergoeding (uiterlijk) uitbetaald zal worden.

  Outplacement

  Continuïteit van werk en inkomen is het allerbelangrijkste, belangrijker dan een schadevergoeding! Kies voor een outplacement met baangarantie bij Carrière Switch. Begeleiding tot en met de proeftijd in de nieuwe baan ongeacht intensiteit en doorlooptijd. Coaching in de nieuwe baan en een terugkeergarantie. Neem een bedrag exclusief BTW op rechtstreeks door werkgever te voldoen aan Carrière Switch.

  Eindafrekening

  In de basis gaat het hier om uitbetaling van de vakantietoeslag, naar rato en de opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen (voor zover ze niet reeds vervallen zijn). Beschrijf concreet welke elementen onderdeel uitmaken van de eindafrekening. Zijn er bijvoorbeeld nog bonussen die wel of juist niet uitgekeerd worden? Dertiende maand naar rato? Hoe zit het met het vergoeden van door
  de werknemer reeds gemaakte onkosten? Wat gebeurt er met een eventuele boete vanwege voortijdig beëindiging van de leaseovereenkomst? Parkeerboetes en snelheidsovertredingen?
  Excessieve brandstofkosten?

  Opties of aandelen

  Verwijs naar een eventueel optie- of aandelenprogramma/reglement en geef aan tot welk moment de werknemer het recht heeft om zijn opties of aandelen te verzilveren. Als er geen recht meer is op opties of aandelen, geef dit dan ook aan.

  Pensioen

  In de standaardsituatie wordt in de vaststellingsovereenkomst beschreven dat de opbouw van pensioenaanspraken eindigt op de dag waarop ook de arbeidsovereenkomst eindigt. Verder is het
  gebruikelijk om aan te geven dat de werkgever conform de contractuele en wettelijke verplichtingen tot afwikkeling van de pensioenregeling zal overgaan.

  Inleveren van bedrijfseigendommen

  Beschrijf welke bedrijfseigendommen de werknemer nog dient in te leveren en per wanneer. Denk hierbij niet alleen aan een eventuele leaseauto, mobile telefoon en laptop, maar ook aan zaken als sleutels, toegangspassen, creditcards, documenten, mappen etc.

  Concurrentie en relatiebeding

  Als er sprake is van een concurrentie- en/of relatiebeding, geef dan concreet aan of deze bedingen komen te vervallen, enigszins gematigd worden of onverkort blijven gelden. Vergeet daarbij ook niet te verwijzen naar een eventueel aan deze bedingen gekoppeld boetebeding.

  Studiekosten/leningen

  Controleer of er nog (studie) schulden openstaan die de werknemer moet terugbetalen. Zo ja, geef aan welke schulden het betreft, wat de restschuld is en wanneer en in welke termijnen deze schulden door de werknemer moeten worden terugbetaald.

  Kosten juridische bijstand

  Wanneer de werkgever bereid is om (een deel van) de kosten van de door de werknemer ingeroepen juridische bijstand te vergoeden beschrijf dan tot welk maximum deze vergoeding strekt en geef aan hoe deze kosten bij in rekening dienen te worden gebracht.

  Getuigschrift en referenties

  Meestal wil de werknemer een positief getuigschrift ontvangen. Ook kan in de beëindigingsovereenkomst opgenomen worden wie het (concept) getuigschrift opstelt. Worden er zo nodig (positieve) referenties afgegeven en wie is hiervoor de contactpersoon?

  Geheimhouding en communicatie

  Een geheimhoudingsbeding waarin afgesproken wordt dat beide partijen aan derden geen mededelingen doen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst is vrijwel standaard. Verder kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt over de communicatie met betrekking tot het vertrek van de werknemer, zowel intern (de eigen organisatie) als extern (klanten, leveranciers).

  Bedenktermijn

  Met ingang van 1 juli 2015 moet in de beëindigingsovereenkomst een bepaling worden opgenomen waarin werknemer gewezen wordt op zijn wettelijke recht om de beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen schriftelijk en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

  Finale kwijting

  Een goed geformuleerde finale kwijtingsclausule is belangrijk om duidelijk te maken dat beide partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben als zij de afspraken uit de beëindigingsovereenkomst zijn nagekomen. De finale kwijtingsclausule moet ervoor zorgen dat u het dossier van de werknemer ook definitief kunt sluiten na het ondertekenen en uitvoeren van de beëindigingsovereenkomst (behalve als de werknemer zich binnen veertien dagen bedenkt).

  Ondertekening

  De beëindigingsovereenkomst wordt afgesloten met een handtekening van beide partijen en voorzien van een datum. Het is verstandig om de andere pagina’s van de beëindigingsovereenkomst door beide partijen te laten voorzien van een paraaf.

  Meer weten over ontslag met wederzijds goedvinden?
  088 00 185 00
  Neem dan contact met ons op
  Meer informatie aanvragen